Bestuur

Het bestuur van Omheining bestaat geheel uit vrijwilligers, zij ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van deze bestuursfunctie. Bestuursleden kunnen individueel ook bepaalde taken uitvoeren, zoals bibliothecaris of redactielid van het contactblad. Elke tweede dinsdag van de maand houdt het bestuur een vergadering om besluiten te nemen over lopende zaken en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. De vergadering is bij te wonen door leden en zij kunnen ook het woord voeren. Het bestuur handelt op basis van een Handboek goed bestuur dat is vastgesteld op basis van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en dat ter kennis is gebracht van de Algemene ledenvergadering.

De benoeming van de bestuursleden gebeurt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit de stemgerechtigde leden van de vereniging. De bestuursfuncties worden binnen het bestuur onderling verdeeld. Bestuursleden treden periodiek af en zijn dan weer herkiesbaar. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden geschorst of ontslagen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Zij nemen slechts besluiten over de dagelijkse gang van zaken en voor zover die geen uitstel kunnen lijden.

Bestuursleden

Voorzitter (wnd) André Roelofs
Secretaris (wnd) Gerard Antonissen
Penningmeester Harry Ogink
Bestuurslid Berend Jan Horstman
Bestuurslid Gerda Middelkamp-Bomers

Contact met het bestuur: secretaris@omheino.nl